Den industriella utvecklingen i Tabergså-
dalen tog sin början när Carl F Wennberg 1869 anlade ett sliperi för tillverkning av trämassa, som användes till papperstill-
verkning, vid Thorsviksån (Lillån). 
   Användandet av papper i olika former ökade snabbt och fler trämassefabriker och träsliperier byggdes under några decennier upp i Tabergsådalen, alla drivna med vattenkraft.

    Wilhem Spånbergs släkt var verksamma som jordbrukare, hammarsmeder och styckegodstillverkare och härstammade från tabergsbygden.

Den industriella utvecklingen

Thorsviksfallet

Det var behovet av papper som skapade tillväxten i Tabergsådalen

1877 bildades Norrahammars Bruk

Förutom jordbruk hade Wilhelm Spånberg flera träsliperier och massafabriker. Det första sliperiet anlade han 1872 vid slätten-
området i Norrahammar.
  
1871 förvärvade han Norre Hammaren, som var belägen vid Tabergsån i södra delen av Norrahammar och drevs av vattenkraft i Tabergsån. Här tillverkade han plogar och annan jordbruksutrustning. 

Spånberg

Malm från Taberg hade stor betydelse

Järnmalmen från Taberg var en oerhört betydelsefull tillgång för bygden.
   Även om malmen inte hade så hög järnhalt (25-30 %) som många andra järnfyndigheter .blev malmen grunden till

bygdens industriella utveckling.
Redan under 1400-talet utvann man järn ur nerrasad malm. På 1700-talet hämtades malm till bygdens 12 masugnar från Taberg
Läs mer om tabergsgruvan

Wilhelm Spånberg fick snart behov av ett riktigt gjuteri och etablerade därför 1877 Norrahammars Bruk tillsammans med brodern Emil som blev hans kompanjon.
   Det tog tre år att bygga gjuteriet.
   Under byggtiden pågick modelltillverkning i stor skala.
Den första priskuranten utkom redan 1878 och den innehöll förutom smidda lantbruksredskap mellan 200 och 300 artiklar.
  
På äldre gjutgodsprodukter, inte minst kaminer, blir man imponerad av modellarbetarnas yrkesskicklighet.
   Gjuteribyggnaden var till en början mycket enkel och arbetsförhållandena måste ha varit minst sagt urusla - rökfullt och på vintern kallt i lokalerna.

Carl F Wennberg och Wilhelm Spånberg var pionjärer utan vars insatser Jönköpingsregionen aldrig skulle fått den industri som den har idag.

NHB 150 px

Öppettider och inträde

Öppet kl 11 - 15 följande dagar:
Lördagar                    15 januari - 23 april
Lördag - söndag        7 maj - 19 juni
Tisdag - söndag         26 juni - 21 augusti
Lördag och söndag    27 augusti - 25 september  
Lördagar                    1 oktober - 10 december
Midsommarafton och midsommardagen stängt.

Gruppbesök mottages hela året!
Inträde vuxna 60 kr
Pensionärer  50 kr
Ungdomar 12 - 18 år 30 kr
Ungdom under 12år gratis.
(föreningsmedlemmar fritt inträde).

Opening hours and entry

Open 11 - 15 the following days:
Saturdays                        15 January - 23 April
Saturdays - Sundays       7 May - 19 June
Tuesday - Sunday           26 June - 21 August
Saturday and Sunday      27 August - 25 September
Saturdays                        1 October - 10 December
Please note, that the museum is closed on
Midsummer's Eve and Midsummer's Day.

Group visits are received throughout the year
Admission adults SEK 60
Pensioners SEK 50
Young people 12 - 18 years SEK 30
Youth under 12 free.
(association members free admission).

Öffnungszeiten und Eintritt

Geöffnet von 11 - 15 an folgenden Tagen:
Samstags                            15. Januar - 23. April
Samstag und Sonntag          7. Mai -  19. Juni
Dienstag - Sonntag              26. Juni - 21. August
Samstag und Sonntag         27. August - 25. September
Samstags                             1. Oktober - 10. Dezember
Mittsommerabend und Mittsommertag geschlossen.

Gruppenbesuche sind das ganze Jahr über möglich!
Eintritt Erwachsene SEK 60
Rentner SEK 50
Jugendliche 12 - 18 Jahre SEK 30
Jugendliche unter 12 Jahren frei.
(Vereinsmitglieder freien Eintritt).

Norrahammars Industri- & Bygdemuseum
Hammarvägen 39 
562 32  Norrahammar TEL 036 316621 
Ordförande Tommy Gustafsson  0707 793348

info@industrimuseet.se